De services op Shary worden geleverd door Kr8Centrale B.V., gevestigd te Meppel, Blankenstein 400, 7943PH, Nederland.

Door onze producten en services te gebruiken, ga je expliciet akkoord met deze voorwaarden. Het is verstandig om de gestelde voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Je kunt de aangeboden services op alle uitingen van Shary op verschillende manieren gebruiken: je kunt informatie zoeken, informatie delen met andere mensen en je kunt zelf je eigen inhoud aanpassen en creëren.

Wanneer je in dit proces gegevens met ons deelt, kunnen we onze diensten verbeteren: je kan relevantere zoekresultaten en advertenties te zien, en het delen van je specifieke inhoud wordt sneller.

Het is tevens van belang dat je kennisneemt van het privacy- en cookie beleid, alsmede de disclaimer en copyright statement van shary.nl.

Artikel 1 De definities
1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Gebruiker of de Consument: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die van de dienst van Shary gebruik maakt.

1.3 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst.

1.4 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

1.5 Storing: het in materiële zin niet voldoen van de dienst aan de in de overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, betreffende levering door Shary van diensten aan gebruiker, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.3 Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Shary en de gebruiker, dan wordt de gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.4 Shary is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Shary of op een andere wijze aan gebruiker bekend gemaakt.

2.5 Shary is te allen tijde gerechtigd een gebruiker of diens materiaal op de diensten te weigeren, zonder dat hierdoor enig recht van participant op schadevergoeding jegens Shary ontstaat. Shary is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 3 Uitvoering van de dienstverlening
3.1 Shary kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Shary doet haar uiterste best om de storingen binnen een redelijke termijn te verhelpen.

3.2 Shary is gerechtigd de dienst buiten gebruik te stellen om de dienst bijvoorbeeld te verbeteren en/of aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat gebruiker enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

3.3 Shary heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen, mede ingegeven door het feit dat de online mogelijkheden sterk worden beïnvloed door de technologische voortgang op het gebied van software, data en infrastructuur ten behoeve van de verspreiding van de content.

3.4 Shary is gerechtigd om voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 4 Medewerking door gebruiker
4.1 Sommige van onze services staan je expliciet toe inhoud toe te voegen. Gebruiker zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst.

4.2 Gebruiker zal zich steeds houden aan alle door Shary verstrekte of op de website van Shary bekend gemaakte richtlijnen voor het gebruik van de diensten.

4.3 Als in het kader van de dienst door de gebruiker gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan is de gebruiker aansprakelijk voor het gebruik van de diensten van Shary via zijn inloggegevens.

Artikel 5 Vergoeding en betaling
5.1 Het afsluiten van een abonnement op de Android app, de IOS app of de website betekent dat u dit abonnement tot wederopzegging aan gaat. Voordat het abonnement automatisch voor 12 maanden wordt verlengd krijgt u een bericht per email of notificatie zodat u indien gewenst het abonnement tijdig kan opzeggen.

Zelfs als u het abonnement automatisch heeft verlengd heeft u het recht dit abonnement maandelijks op te zeggen. Dat betekent dat wanneer u voor het einde van een kalendermaand opzegt u de eventueel teveel betaalde abonnementskosten voor de achtereenvolgende resterende maanden die u niet meer afneemt terug ontvangt.

5.2 Voor het gebruik van bepaalde diensten en producten kan gebruiker overeengekomen vergoedingen verschuldigd zijn. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, inclusief btw en overige heffingen.

5.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de diensten.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Shary. Gedurende de overeenkomst verleent Shary aan gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de dienst voor het overeengekomen doel te gebruiken.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen die gebruiker in het kader van de overeenkomst aan Shary ter beschikking stelt, blijven berusten bij de gebruiker.

6.3 Gebruiker verleent Shary het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken) waarbij Shary expliciet een wereldwijde en eeuwige “licentie om niet” van de gebruiker verkrijgt om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. Shary heeft ook na terminatie van de overeenkomst een wereldwijde en eeuwige “licentie om niet” om dergelijke inhoud vrijblijvend aan te wenden.

6.4 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is om deze materialen aan Shary ter beschikking te stellen. Gebruiker vrijwaart Shary volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Shary eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

6.5 Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Shary of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

6.6 Gebruiker is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Shary hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.7 We reageren op kennisgevingen van vermeende schendingen van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden. We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als je van mening bent dat iemand je auteursrechten schendt, kun je dit melden aan: support@shary.nl.

6.8 Alle door Shary uit hoofde van de overeenkomst verstrekte gebruiksrechten aan gebruiker vervallen bij het einde van de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 7 Garanties en aansprakelijkheid
7.1 Shary zal zich steeds inspannen de dienst zo goed mogelijk uit te voeren. We leveren onze services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid. Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, doet Shary geen specifieke beloften voor de services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de services, de specifieke functionaliteit van de services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de services om te voldoen aan je behoeften.

7.2 We leveren de services als zodanig (” as is”). Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit. Met name garandeert Shary níét dat: de dienst ononderbroken zal werken; de dienst vrij zal zijn van virussen, gebreken en/of storingen; dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen; derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

7.3 In onze services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Shary. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen de inhoud niet beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we de inhoud beoordelen. Ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

7.4 Shary is verder in het geheel niet aansprakelijk voor omissies of regelrechte fouten in welke gegevens dan ook zoals, en niet beperkt tot: NAWT-gegevens, teksten, foto’s, routepunten, routetrajecten, cartografische (onder)gronden, wegen, fiets- en voetpaden alsmede alle overige (wegen)structuren mede doordat deze data door derden wordt aangemaakt en al dan niet correct wordt verspreid dan wel vrij beschikbaar wordt gesteld aan Shary.

7.5 Shary is niet aansprakelijk voor schade aan derden door materialen die door derde partijen (participanten, partners en consumenten et cetera) met copyright bescherming op route.nl op welke wijze dan ook zijn geplaatst. Uiteraard zal Shary bij aangetoonde copyright of andere schendingen de betreffende materialen van de website verwijderen.

7.6 Shary is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruiker. Iedere aansprakelijkheid van Shary voor indirecte schade, waaronder begrepen en niet beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 8 Opschorten, toevoegingen, verwijderingen en beperkingen
8.1 Shary is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk en zonder opgaaf van redenen op te schorten.

8.2 We zijn voortdurend bezig onze services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een service opschorten of zelfs volledig stopzetten. Je kunt je gebruik van onze services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als je ons verlaat.

8.3 Shary kan op elk gewenst moment de levering van services stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze services.

Artikel 9 Duur van de Overeenkomst
9.1 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en is niet overdraagbaar.

9.2 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door zich uit te schrijven.

9.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Shary gerechtigd op elk willekeurig moment en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden

Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Shary is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de participant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onderaanneming uit te besteden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. Shary is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Als handelsnaam van Kr8Centrale B.V. te Meppel onder nr. 77985753. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

De Algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 3 november 2021.

de_DE